Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Dakservicekolen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: D. Kolen dak en
schoorsteenwerken handelend onder de naam “Dakservicekolen”, gevestigd aan de
Vijverweg 14 te Schijndel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 69544042;
b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Dakservicekolen een
overeenkomst is aangegaan dan wel die een offerte van Dakservicekolen heeft
ontvangen;
c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
zijn bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Dakservicekolen en de opdrachtgever;
e. locatie: de locatie waar Dakservicekolen in opdracht van de opdrachtgever
werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Dakservicekolen en op
alle overeenkomsten tussen Dakservicekolen en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Dakservicekolen voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door
Dakservicekolen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.7. Indien Dakservicekolen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Dakservicekolen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes
3.1. Elke offerte van Dakservicekolen is vrijblijvend.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Dakservicekolen opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop
Dakservicekolen zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de opdrachtgever opgegeven
eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot
extra kosten leiden die aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dakservicekolen niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4. Offertes en vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes of overige publicaties van Dakservicekolen
binden Dakservicekolen niet.
3.6. De door Dakservicekolen aan de opdrachtgever verstrekte offertes en overige bescheiden
mogen zonder toestemming van Dakservicekolen niet vermenigvuldigd noch aan derden ter
inzage gegeven worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat binnen de geldigheidstermijn van de
offerte de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend en aan Dakservicekolen heeft
geretourneerd dan wel de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk, bijvoorbeeld via
de e-mail, akkoord is gegaan met de offerte van Dakservicekolen.

Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst langer dan 48 uur na de totstandkoming van de
overeenkomst annuleert, dan wordt 30% van de overeengekomen prijs aan de opdrachtgever
in rekening gebracht.
5.2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert of tussentijds opzegt nadat een
aanvang is gemaakt met de werkzaamheden, dan wordt de volledig overeengekomen prijs
minus de besparingen die voor Dakservicekolen uit de annulering/tussentijdse opzegging
voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Dakservicekolen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2. Dakservicekolen heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving
aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten
van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever
7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, faciliteiten, zaken en ruimtes,
waarvan Dakservicekolen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Dakservicekolen worden verstrekt of ter beschikking worden
gesteld.
7.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan
komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.3. De opdrachtgever dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
a. De locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
b. Er voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag en afvoer van materialen;
c. Alle redelijke voorzieningen welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden
nodig zijn aanwezig zijn;
d. De specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Dakservicekolen te verrichten
werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn.
7.4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toestemmingen en/of
vergunningen die benodigd zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden.
7.5. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich
verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van
bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren
en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt en de werkzaamheden van
Dakservicekolen daardoor vertraagd worden, dan worden de extra kosten (waaronder
wachttijd) die Dakservicekolen daardoor moet maken aan de opdrachtgever in rekening
gebracht.
7.6. De opdrachtgever stelt Dakservicekolen in staat de werkzaamheden ongestoord, op een
goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.
7.7. Dakservicekolen gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.8. De opdrachtgever vrijwaart Dakservicekolen voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de
opdrachtgever toerekenbaar is.
7.9. Indien de opdrachtgever toerekenbaar zijn verplichtingen jegens Dakservicekolen of die
voortvloeien uit de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever
onrechtmatig jegens Dakservicekolen handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor
alle schade die Dakservicekolen daardoor lijdt, waaronder omzetverlies, en is
Dakservicekolen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn
8.1. De door Dakservicekolen opgegeven uitvoeringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te
beschouwen.
8.2. De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat Dakservicekolen de eerste
termijnbetaling van de opdrachtgever heeft ontvangen.
8.3. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt
overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van
Dakservicekolen ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a.
omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn
automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd
overschreden.
8.4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Artikel 9. Materialen
9.1. Dakservicekolen zal bij het uitvoeren van de overeenkomst waar het de daarbij door hem te
leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal
gangbare handelskwaliteit.
9.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de
opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of
het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden
uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
Artikel 10. Vergoeding en meerkosten
10.1. Voor de werkzaamheden komen partijen een vaste prijs overeen.
10.2. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet, dan heeft Dakservicekolen het
recht de extra kosten die hij daardoor heeft moeten maken aan de opdrachtgever in rekening
te brengen:
a. De overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd;
b. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de
opdrachtgever aan zijn verplichtingen;
c. Extra werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden voortvloeiend uit omstandigheden
welke niet redelijkerwijs waar te nemen of verwachten waren aan de hand van de
gegevens op welke de offerte is gebaseerd;
d. Indien er sprake is van verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van
de locatie enerzijds en de toestand die Dakservicekolen redelijkerwijs had mogen
verwachten.

Artikel 11. Betaling
11.1. Betaling dient als volgt te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen:
a. 30% bij de totstandkoming van de overeenkomst;
b. 70% na de oplevering van het werk.
11.2. De consument dient het bedrag genoemd in artikel 11.1 sub b. onverwijld na de oplevering
middels contante betaling of door overmaking op de bankrekening van Dakservicekolen te
voldoen. De opdrachtgever niet zijnde een consument dient dit bedrag te betalen binnen 30
dagen na de factuurdatum.
11.3. Indien de opdrachtgever een gefactureerd bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft
Dakservicekolen het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle
openstaande facturen zijn voldaan. Dakservicekolen kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de eventuele schade die de opdrachtgever door een dergelijke opschorting lijdt.
11.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
(handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de
opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden
de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van Dakservicekolen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde
rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na
voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening
van de openstaande hoofdsom.
11.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op het te betalen factuurbedrag enig bedrag in
mindering te brengen of enig bedrag daarmee te verrekenen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde en nog te leveren materialen blijven uitsluitend eigendom van
Dakservicekolen, totdat alle vorderingen die Dakservicekolen op de opdrachtgever heeft of
zal verkrijgen volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de materialen niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de
opdrachtgever de materialen niet:
a. Verpanden;
b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De opdrachtgever is verplicht de materialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dakservicekolen te bewaren.
De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Dakservicekolen veilig te stellen.
12.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Dakservicekolen niet of niet volledig
nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is
Dakservicekolen gerechtigd alle materialen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het
recht van Dakservicekolen op volledige schadevergoeding.
12.5. Indien Dakservicekolen gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit
artikel, dan is de opdrachtgever verplicht Dakservicekolen toegang te verlenen tot alle
locaties waar de materialen van Dakservicekolen zich bevinden.
12.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk
Dakservicekolen daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Dakservicekolen.
12.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Dakservicekolen toekomende
rechten onverlet.

Artikel 13. Klachten en garantie
13.1. De opdrachtgever wordt geacht direct na de oplevering tot de inspectie daarvan over te gaan
en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Dakservicekolen te melden. De
opdrachtgever dient Dakservicekolen de gelegenheid te geven deze melding te controleren
en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.2. Op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door Dakservicekolen wordt een garantie verleend
van 15 jaar. De garantietermijn vangt aan op het moment van oplevering. De factuur is het
garantiebewijs.
13.3. Een garantieclaim zal enkel door Dakservicekolen worden geaccepteerd indien de
garantieclaim betrekking heeft op de werkzaamheden van Dakservicekolen. Het is mogelijk
dat een dak binnen de garantieperiode lekt op een andere locatie dan waar Dakservicekolen
werkzaamheden aan het dak heeft uitgevoerd. In een dergelijk geval kan geen beroep
worden gedaan op de garantie.
13.4. Indien Dakservicekolen de garantieclaim van de opdrachtgever accepteert, dan zal
Dakservicekolen het gebrek kosteloos herstellen. Indien het herstellen van een gebrek in het
opgeleverde niet meer mogelijk is, dan zal Dakservicekolen slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
13.5. Een garantieclaim wordt niet geaccepteerd indien:
a. De opdrachtgever gebreken aan het opgeleverde niet onverwijld na constatering van het
gebrek aan Dakservicekolen meldt;
b. Het een lekkage of gebrek betreft op een locatie waar Dakservicekolen geen
werkzaamheden heeft uitgevoerd;
c. Door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties
aan het opgeleverde zijn uitgevoerd;
d. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand,
natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, vuilophoping, aardverschuivingen,
overstromingen en extreme weersomstandigheden;
e. Gebreken veroorzaakt zijn door materialen die niet door Dakservicekolen zijn geleverd
en/of door werkzaamheden die niet door Dakservicekolen zijn uitgevoerd.
13.6. Indien een van situaties genoemd in artikel 13.5 van toepassing is en Dakservicekolen in
opdracht van de opdrachtgever het gebrek of de lekkage herstelt, dan worden de kosten voor
deze werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. Dakservicekolen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te schorten indien:
a. Dakservicekolen bij het uitvoeren van de werkzaamheden dreigt te worden blootgesteld
aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of indien er sprake is van een andere
(dreigende) gevaarlijke situatie;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Dakservicekolen ter kennis is gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen.
14.2. Dakservicekolen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen
gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend
onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is Dakservicekolen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
14.4. Dakservicekolen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever
surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de
opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de
opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of
liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt
benoemd.
14.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Dakservicekolen op
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dakservicekolen de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.6. Dakservicekolen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Dakservicekolen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene
voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Dakservicekolen is nimmer
aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de
opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen
van de door de opdrachtgever gegeven instructies.
15.3. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Dakservicekolen
opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Dakservicekolen ten aanzien van de
werking en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.
15.4. Dakservicekolen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
Dakservicekolen in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang
moeten vinden.
15.5. Dakservicekolen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit
of te wijten aan afwijkingen van zaken waaraan Dakservicekolen werkzaamheden verricht.
15.6. Dakservicekolen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van
gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde
winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade,
reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade,
ongeacht hun oorsprong.
15.7. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Dakservicekolen,
dan is de aansprakelijkheid van Dakservicekolen beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar van Dakservicekolen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet
tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de
aansprakelijkheid van Dakservicekolen beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige
dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van het gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook
jegens Dakservicekolen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het
moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of
bevoegdheden jegens Dakservicekolen kan aanwenden.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Dakservicekolen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme;
stroomstoring; epidemieën; brand; ziekte van de natuurlijke persoon die namens
Dakservicekolen de overeenkomst uitvoert; belemmeringen door derden, die van overheden
inbegrepen; diefstal; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of
beschadigingen van materialen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren
van materialen aan Dakservicekolen door zijn leveranciers; ex- en importverboden;
verkeersstoring; verkeersongeval; internetstoring; overheidsmaatregelen.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door
Dakservicekolen ingeschakelde derde partij of van een leverancier van Dakservicekolen.
16.3. Dakservicekolen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dakservicekolen zijn verbintenis had
moeten nakomen.
16.4. In het geval dat Dakservicekolen door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Dakservicekolen het recht om zonder gerechtelijke
tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat
Dakservicekolen gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te
vergoeden.
16.5. In het geval dat Dakservicekolen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever die voortvloeien uit de
overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de opdrachtgever gedeeltelijk
werkzaamheden heeft verricht, dan is Dakservicekolen gerechtigd om de betreffende
werkzaamheden separaat te factureren.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Dakservicekolen
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken en Dakservicekolen zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is Dakservicekolen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op elke overeenkomst tussen Dakservicekolen en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Dakservicekolen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dakservicekolen
gevestigd is. Indien Dakservicekolen een beroep doet op dit artikel, dan heeft de
opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens
de wet bevoegde rechter te kiezen.